Кафедра кримінології і кримінально-виконавчого права

14 September 2018 | 12:12

Кафедра кримінології і кримінально-виконавчого права є профілюючою для курсантів та слухачів Інституту кримінально-виконавчої служби, які навчаються за напрямом підготовки "Правознавство".

Робота кафедри спрямована на забезпечення викладання в Інституті дисциплін кримінально-виконавчого спрямування.

Основними завданнями кафедри є:

- реалізація освітньо-професійних програм та навчальних планів;
- вироблення єдиної концепції втілення змісту освіти за дисциплінами, що викладаються кафедрою;
- організація і здійснення на належному науковому і методичному рівнях навчально-виховного процесу в групових та індивідуальних формах роботи;
розробка й затвердження засобів діагностики рівня знань, єдиних критеріїв оцінки;
- здійснення поточного й підсумкового контролю якості знань через проведення екзаменаційних сесій, державних екзаменів та захисту курсових робіт;
- підготовка й систематичне оновлення методичного забезпечення освітньої діяльності з навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою;
- організація виконання та здійснення контролю за прийнятими рішеннями з питань забезпечення навчально-виховного процесу;
-  впровадження в межах компетенції кафедри принципів Болонського процесу та організації навчального процесу на засадах Європейської кредитно-трансферної системи;
- керівництво науково-дослідною роботою курсантів та слухачів, організація роботи наукових гуртків, проведення олімпіад, конкурсів за профілем діяльності кафедри;
- організація педагогічного контролю науково-педагогічної діяльності шляхом проведення й подальшого обговорення на засіданнях кафедри відкритих занять, а також контрольних  і взаємних відвідувань;
- виконання планів щодо підвищення кваліфікації викладачів, їх стажування, організація наставництва;
- організація взаємодії з іншими навчальними закладами, проведення спільних засідань кафедр, круглих столів, підготовка і видання навчальної, наукової, методичної літератури з проблем юридичної освіти;
- розробка пропозицій щодо освітньо-кваліфікаційних характеристик, комплексних кваліфікаційних завдань за спеціалізацією;
- забезпечення підготовки та проведення державної атестації випускників.

Навчальні дисципліни, викладання яких забезпечується науково-педагогічними працівниками кафедри:

1.Кримінально-виконавче право;
2.Виконання покарань в установах виконання покарань;
3.Діяльністьо слідчого ізолятора;
4.Фінансово-господарська діяльність установ виконання покарань;
5.Міжнародні норми поводження із засудженими;
6.Порівняльне кримінально-виконавче право;
7.Виконання покарань щодо неповнолітніх і жінок;
8.Бухгалтерський облік;
9.Взаємодія органів та установ виконання покарань з державними інституціями;
10.Виконання покарань кримінально-виконавчою інспекцією;
11.Виробничий менеджмент установ виконання покарань;
12.Діяльність кримінально-виконавчої інспекції;
13.Діяльність персоналу кримінально-виконавчої служби;
14.Забезпечення режиму в установах виконання покарань;
15.Історія та теорія пенітенціарії;
16.Основи управління;
17.Пенітенціарна політика та пенітенціарна система України;
18.Пробація;
19.Спецкурс до ДЕК;
20.Управління в кримінально-виконавчій службі;
21.Методологія наукової діяльності;
22.Контроль і нагляд у професійній діяльності;
23.Сучасна пенітенціарна політика України;
24.Актуальні проблеми управління органами та установами виконання покарань;
25.Актуальні проблеми діяльності органу пробації;
26.Інженерно-технічні засоби охорони та нагляду.

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ

МИКИТАСЬ ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Посада: начальник кафедри

кандидат юридичних наук

підполковник внутрішньої служби

Стаж роботи: 14 років

Коло наукових інтересів: правові науки.

Забезпечує викладаннядисциплін: "Кримінально-виконавче право", "Порівняльне кримінально-виконавче право".

Перелік основних наукових праць: показати

ЗАЛЯЛОВА ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Посада: доцент кафедри

кандидат юридичних наук

полковник внутрішньої служби

Освіта:у 1998 р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов,  спеціальність  «учитель англійської мови та української мови і літератури», у 2002 р. закінчила Донецький національний університет, спеціальність «правознавство».

У 2007 р. - захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук "Кримінальна відповідальність за втручання в діяльність працівника правоохоронного органу",  за  спеціальністю – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

Стаж роботи: 18 років

Коло наукових інтересів: кримінальна відповідальність  у сфері службової та професійної діяльності.

Перелік основних публікаційпереглянути

КІСЛОВ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Посада: старший викладач кафедри

Стаж роботи: 24 роки

Коло наукових інтересів: правові та технічні науки.

Забезпечує викладання дисциплін: "Кримінально-виконавче право", "Забезпечення режиму в установах виконання покарань", "Діяльність слідчих ізоляторів", "Інженерно-технічні засоби охорони".

Перелік основних наукових праць: показати

ДОМБРОВСЬКА НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА

Посада: викладач кафедри 

капітан внутрішньої служби

Стаж роботи: 5 років

Коло наукових інтересів: правові науки.

Забезпечує викладання дисциплін: "Пенітенціарна політика та пенітенціарна система України", "Кримінально-виконавче право".

Перелік основних наукових праць: показати

Навчально-методичні матеріали

  •  
  •