Кафедра вогневої і спеціальної фізичної підготовки

14 September 2018 | 12:12

Кафедра вогневої і спеціальної фізичної підготовки є структурним підрозділом Інституту кримінально-виконавчої служби, що забезпечує навчальну, методичну, науково-дослідну, виховну діяльність.

Основні завдання діяльності кафедри:

- реалізація освітньо-професійних програм, навчальних планів підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців;

- вироблення єдиної концепції втілення змісту освіти за дисциплінами, що викладаються кафедрою;

- організація і здійснення на належному науковому і методичному рівнях навчально-виховного процесу в групових та індивідуальних формах роботи;

- розробка й затвердження засобів діагностики рівня знань, єдиних критеріїв оцінки;

- здійснення поточного й підсумкового контролю якості знань через проведення екзаменаційних сесій, державних екзаменів та захисту курсових робіт;

- підготовка й систематичне оновлення методичного забезпечення освітньої діяльності з навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою;

- організація виконання та здійснення контролю за прийнятими рішеннями з питань забезпечення навчально-виховного процесу;

- впровадження в межах компетенції кафедри принципів Болонського процесу та організації навчального процесу на засадах Європейської кредитно-трансферної системи;

- керівництво науково-дослідною роботою курсантів та слухачів, організація роботи наукових гуртків, проведення олімпіад, конкурсів за профілем діяльності кафедри;

- організація педагогічного контролю науково-педагогічної діяльності шляхом проведення й подальшого обговорення на засіданнях кафедри відкритих занять, а також контрольних  і взаємних відвідувань;

- виконання планів щодо підвищення кваліфікації викладачів, їх стажування, організація наставництва;

- участь у підготовці науково-педагогічних працівників через ад‘юнктуру та докторантуру;

- керівництво підготовкою кандидатських дисертацій, консультацій докторантів, рецензування, обговорення представлених досліджень на засіданнях кафедри і між кафедральних  семінарах;

- підготовка відзивів на дисертації та автореферати дисертацій за профілем кафедри, що надійшли до Інституту;

- організація взаємодії з іншими навчальними закладами, проведення спільних засідань кафедр, круглих столів, підготовка і видання навчальної, наукової, методичної літератури з проблем юридичної освіти; 

- висунення пропозицій щодо присвоєння вчених звань професора і доцента працівникам кафедри;

- здійснення експертної діяльності щодо підготовки документів, які надходять з Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства юстиції, ДПтС України і МВС України;

- розробка відповідних документів щодо науково-методичного забезпечення освітньої і наукової діяльності вищих навчальних закладів України;

- розробка пропозицій щодо професіограм, освітньо-кваліфікаційних характеристик, комплексних кваліфікаційних завдань за спеціалізацією;

- підготовка обґрунтування щодо модернізації варіативної частини освітньо-професійної програми;

- забезпечення підготовки та проведення державної атестації випускників.

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ

СУШКОВ Олег Олександрович

Посада: завідувач кафедри

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, полковник ЗСУ запасу

Педагогічний стаж: 24 роки

Учасник бойових дій: Югославія (1995–1996 рр.), С’єрра-Ліоне (2001–2002 рр.); Судан (2010–2011 рр.).

Державна нагорода: Орден Данила Галицького

Наукові статті:

Сушков О.О. Культура управлінської діяльності офіцера ДПтС України: структурно-функціональний аналіз // Вісник Національного університету оборони України. – № 1 (38). – К.: НУОУ імені Івана Черняховського, 2014. – С. 59–64.

Сушков О. О., Пиріг С. В. Структурний аналіз культури управлінської діяльності офіцера Державної пенітенціарної служби України / Сушков О. О., Пиріг С. В. // Проблеми освіти: Наук.-метод. зб. – Вип. 82. – К., 2015. – С. 97–102.

ГОЛУБ ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ

Посада: старший викладач кафедри

ТРИГУБ Леся Володимирівна

Посада: лаборант кафедри

Стаж роботи: 22 роки

Навчально-методичні матеріали

  •  
  •