Кафедра загальних правових дисциплін

14 September 2018 | 12:12

Основні завдання діяльності кафедри:

- реалізація освітньо-професійних програм, навчальних планів підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців;
- вироблення єдиної концепції втілення змісту освіти за дисциплінами, що викладаються кафедрою;
- організація і здійснення на належному науковому і методичному рівнях навчально-виховного процесу в групових та індивідуальних формах роботи;
- розробка й затвердження засобів діагностики рівня знань, єдиних критеріїв оцінки;
- здійснення поточного й підсумкового контролю якості знань через проведення екзаменаційних сесій, державних екзаменів та захисту курсових робіт;
- підготовка й систематичне оновлення методичного забезпечення освітньої діяльності з навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою;
- організація виконання та здійснення контролю за прийнятими рішеннями з питань забезпечення навчально-виховного процесу;
-  впровадження в межах компетенції кафедри принципів Болонського процесу та організації навчального процесу на засадах Європейської кредитно-трансферної системи;
- керівництво науково-дослідною роботою курсантів та слухачів, організація роботи наукових гуртків, проведення олімпіад, конкурсів за профілем діяльності кафедри;
- організація педагогічного контролю науково-педагогічної діяльності шляхом проведення й подальшого обговорення на засіданнях кафедри відкритих занять, а також контрольних  і взаємних відвідувань;
- виконання планів щодо підвищення кваліфікації викладачів, їх стажування, організація наставництва;
- участь у підготовці науково-педагогічних працівників через ад‘юнктуру та докторантуру;
- керівництво підготовкою кандидатських дисертацій, консультацій докторантів, рецензування, обговорення представлених досліджень на засіданнях кафедри і міжкафедральних семінарах;
- підготовка відзивів на дисертації та автореферати дисертацій за профілем кафедри, що надійшли до Інституту;
- організація взаємодії з іншими навчальними закладами, проведення спільних засідань кафедр, круглих столів, підготовка і видання навчальної, наукової, методичної літератури з проблем юридичної освіти;
- висунення пропозицій щодо присвоєння вчених звань професора і доцента працівникам кафедри;
- здійснення експертної діяльності щодо підготовки документів, які надходять з Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства юстиції, ДПтС України і МВС України;
- розробка відповідних документів щодо науково-методичного забезпечення освітньої і наукової діяльності вищих навчальних закладів України;
- розробка пропозицій щодо професіограм, освітньо-кваліфікаційних характеристик, комплексних кваліфікаційних завдань за спеціалізацією;
- підготовка обґрунтування щодо модернізації варіативної частини освітньо-професійної програми;
- забезпечення підготовки та проведення державної атестації випускників.

Навчальні дисципліни, викладання яких забезпечується науково-педагогічними працівниками кафедри:

«Кримінальне право»;
«Взаємодія підрозділів ДПтС України з громадськістю. Профілактика правопорушень»;
«Кваліфікація злочинів, що вчиняються в органах і установах виконання покарань»;
«Виконання судових рішень відповідно до КПК»;
«Теорія судових доказів»;
«Кримінальний процес»;
«Провадження слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій в УВП та СІЗО»;
«Криміналістика»;
«Режим секретності»;
«Кримінологія»;
«Пенітенціарна кримінологія»;
«Профілактика злочинів в місцях позбавлення волі»;
«Правова статистика»;
«Судові та правоохоронні органи України»;
«Кримінологія»;
«Оперативно-розшукова діяльність»;
«Пенітенціарна медицина та психіатрія»;
«Судова медицина та психіатрія»;
«Судова медицина».

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ

МІЩУК ІРИНА ПАВЛІВНА

Посада: старший викладач кафедри

кандидат юридичних наук

майор внутрішньої служби

Освіта: у 2009 р. закінчила магістратуру Київського національного університету внутрішніх справ, за спеціальність "Правознавство".

Червень 2012 р. - захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Кримінально-правова охорона життя та здоровʼя захисника чи представника особи», за спеціальністю: 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

Стаж роботи: 11  років

Коло наукових інтересів: злочини проти правосуддя, злочини проти власності.

Перелік основних публікаційпереглянути

Навчально-методичні матеріали

  •  
  •