Сектор по роботі з персоналом

14 September 2018 | 12:12

Сектор по роботі з персоналом є самостійним структурним підрозділом Інституту кримінально-виконавчої служби.

Штатна чисельність і структура сектору визначаються організаційно-штатною структурою та Положенням про Інститут.

Сектор у своїй діяльності керується Кодексом законів про працю України, Положенням про проходження служби рядовим та начальницьким складом органів внутрішніх справ, актами органів державної виконавчої влади з питань управління кадрами та іншими чинними нормативами щодо роботи з персоналом, відповідними інструкціями, розпорядчими документами вищого органу, Положенням про Інститут кримінально-виконавчої служби, правилами внутрішнього трудового розпорядку і вказівками начальника інституту.

Основні завдання діяльності підрозділу:

1. Здійснення організованої системи збору, накопичення, оброблення, групування, узагальнення і реєстрація необхідної інформації, що дає кількісну та якісну характеристику стану роботи з кадрами.

2. Документальне оформлення проходження служби та трудових відносин, ведення довідкової роботи щодо адміністративно-командного та науково-педагогічного (педагогічного) складу інституту.

3. Добір, розміщення і виховання кадрів, забезпечення ефективної діяльності персоналу через добір орієнтованих на професійне зростання й досягнення високих результатів працівників.

4. Вивчення ділових і моральних якостей персоналу відповідно до їх практичної діяльності, забезпечення рівних можливостей і створення потрібних умов для реалізації кожною особою свого потенціалу, особистісного та професійного зростання відповідно до власних потреб та інтересів інституту.

5. Створення резерву кадрів для висування на керівні і матеріально відповідальні посади, формування згуртованої команди професіоналів, відданих своїй справі, лояльних до інституту, заінтересованих у досягненні програмних цілей та підвищенні його іміджу.

6. Організація і проведення усіх видів підготовки й підвищення кваліфікації персоналу.

7. Здійснення персонального, номерного, штатно-посадового та кількісного (статистичного) обліку постійного та перемінного складу інституту.

8. Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання вимог законодавства, інших нормативно-правових актів працівниками Інституту кримінально-виконавчої служби під час виконання покладених на них завдань у забезпеченні реалізації державної політики у відповідній сфері.

НЕЇЗЖАЛА МАРІЯ ПЕТРІВНА

Посада: начальник сектору по роботі з персоналом

старший лейтенант внутрішньої служби

 

ПОЛКОВНІЧЕНКО ОКСАНА ІВАНІВНА

Посадастарший інспектор сектору по роботі з персоналом

старший лейтенант внутрішньої служби

КИРИЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Посада: провідний інспектор відділу по роботі з персоналом

 

 

  •  
  •