Видання 2011 року

29 October 2013 | 10:10

Стеценко С. Г. Адміністративне право України: Навчальний посібник. - Вид. 3-тє, перероб. та доп. - К.: Атіка, 2011. - 624 с.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до сучасної концепції адміністративного права, на основі новітніх нормативно-правових актів. З огляду на вимоги кредитно-модульної системи організації навчального процесу курс складається з чотирьох змістових модулів: 1) теоретичні основи адміністративного права; 2) адміністративна відповідальність. Адміністративний процес; 3) адміністративно-правове забезпечення управління в економічній та соціально-культурній сферах; 4) державне управління в адміністративно-політичній сфері.

Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вищих навчальних закладів, а також науковців і практичних працівників, які цікавляться проблемами адміністративного права.

 

 

 

 


Історія України: 10 кл. Рівень стандарту. Академічний рівень / Н. М. Гупан, О. І. Пометун, Г. О. Фрейман. - К: Видавничий дім «Світ знань», 2011. - 288 с: іл., карти.

Цей підручник нового покоління дає можливість на історичному матеріалі розвивати критичне мислення учнів, їхні ключові та предметні компетентності, основні вміння і навички, застосовувати у навчанні новітні технології, зокрема інтерактивні. Він відповідає чинній програмі, затвердженій Міністерством освіти і науки України, й охоплює період 1900—1921 рр. Авторський текст ви­кладено цікаво й об'єктивно. Значну увагу приділено інформації про життя і діяльність видатних діячів, різноманітним історичним джерелам. Подано та­кож статистичні дані, таблиці, схеми, ілюстративні матеріали. Вміщено численні питання, різнорівневі завдання, які дають змогу розмірковувати, дискутува­ти, аргументувати власну точку зору на історичні події і явища, перевіряти себе під час вивчення кожної теми.

Для учнів випускних класів загальноосвітніх середніх шкіл, ліцеїв і гімназій, а також абітурієнтів. Буде корисним для викладачів, методистів, студентів профільних навчальних закладів.

 

 


Адміністративне право України. Загальна частина. Академічний курс : [підруч.] / за заг. ред. академіка НАПрН України О. М. Бандурки. - X. : Золота миля, 2011.-584 с.

До авторського колективу підручника увійшов Стеценко С.Г. – перший заступник начальника Інституту кримінально-виконавчої служби полковник внутрішньої служби доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент Національної академії правових наук України.

Основною метою даного видання Загальної частини Адміністративного права України є створення такого академічного курсу, який би передбачав поглиблене теоретико-методологічне вивчення відповідної навчальної дисципліни. Комплексно і більше широко, ніж традиційно прийнято в підручниках з адміністративного права, розглядаються адміністративні акти управління, питання державного контролю і нагляду, адміністративно-правові режими, проблеми адміністративного примусу, вивчаються також питання забезпечення режиму законності в державному управлінні, збільшення прозорості у діяльності державної служби та перехід до відбору, просування по службі та оцінки роботи державних службовців на основі їх особистих здібностей та досягнень через створення відповідної правової бази, сумісної з практикою Європейського Союзу у цій сфері; підвищення професійної спроможності державних службовців до вироблення та реалізації урядової політики; посилення стимулів для державних службовців через прозору та ефективну систему винагород, ефективне управління кар'єрним зростанням, професійний розвиток та соціальний захист; вдосконалення технічного забезпечення державних службовців та системи управління державною службою через устаткування сучасним обладнанням і застосування нових інформаційних та комунікаційних технологій; поліпшення якості виконавської діяльності та підзвітності органів державної влади через краще управління на інституційному рівні.

Академічний курс написано з урахуванням нового законодавства України, змін і доповнень до чинного адміністративного законодавства, нових підходів у регулюванні управлінських відносин, висвітленні проблем законодавчого забезпечення державного управління, ролі та місця адміністративного права в цій сфері,

Для студентів, курсантів юридичних спеціальностей ВНЗ.


Стеценко С.Г., Гончаров Н.Г., Стеценко В.Ю., Пищита А.Н.

Медицинское право. Учебник для юридических и медицинских вузов. - Издание 2-е дополненное и переработанное. – Москва: РМАПО, ЦКБ РАН.-2011.-568 с.

Второе издание переработано с учетом изменений отечественного законода­тельства и международных соглашений, а также опыта преподавания дисциплины в медицинских и юридических ВУЗах. С позиций комплексного медико-правового подхода освещены вопросы истории юридического обеспечения медицинской деятельности, прав пациентов, правовые аспекты организации и управления здравоохранением. Изложены частные вопросы медицинского права – правовое регулирование трансплантологии, медицинских экспертиз, психиатрической помощи, репродуктивных технологий, дефектов оказания медицинской помощи. Особое внимание уделено освещению вопросов юридической ответственности медицинских работников за профессиональные правонарушения.

Учебник предназначен для студентов юридических и медицинских ВУЗов, может быть полезен организаторам здравоохранения, практикующим врачам, юристам, преподавателям, слушателям, аспирантам медицинских, юридических образовательных и исследовательских учреждений, научным работникам и специалистам органов управления здравоохранения и страховых медицинских организаций, всем интересующимся вопросами медицинского права, а также широкому кругу читателей.


Стеблинська О.С. Запобігання злочинам, які вчиняються неповнолітніми в стані сп’яніння: монографія / О.С. Стеблинська - Івано- Франківськ, Надвірна: ЗАТ «Надвірнянська друкарня» 2011- 280 с

Монографія присвячена дослідженню стану злочинів, які вчиняються неповнолітніми в стані сп’яніння, чинників, які їх детермінують, та структурних особливостей особи злочинця. У роботі здійснено комплексний аналіз рівня поширеності вживання неповнолітніми алкоголю і наркотиків та їх криміногенних чинників у структурі злочинності неповнолітніх. Визначено кримінально-правові ознаки цих злочинів та запропоновано їх класифікацію.

Особлива увага приділяється розробці заходів загальносоціального, спеціально- кримінологічного та кримінально-правового запобігання злочинам, які вчиняються неповнолітніми в стані сп’яніння.

Для науковців, практиків, працівників правоохоронних органів та всіх, хто цікавиться зазначеними проблеми

  •  
  •