Видання 2012 року

16 October 2013 | 20:08

 

Гуща Г. В.
Англійська мова для працівників пенітенціарної служби:
навч. посібник /  Гуща Г.В., Богунов С.О.,  Копотун І.М. – К. : НАВС, 2012. – 310 с.

 

Навчальний посібник містить комплекс фахово орієнтованих навчально-методичних матеріалів. На основі систематизації та використання широкої інформації про виконання різних видів покарання в Україні, Великій Британії, США та Норвегії, розглядаються питання організаційної структури, особливостей діяльності пенітенціарних систем цих країн, підготовки персоналу, ресоціалізації засуджених,  а також кримінально-виконавче законодавство, чинні міжнародні норми і стандарти у галузі прав засуджених і ув’язнених. Запропоновано великий масив комунікативно спрямованих завдань, які ґрунтуються на відповідній лексиці та сприяють оволодінню термінологією юридичної підмови англійської мови,  навичками усного та письмового фахового мовлення. Матеріали видання є актуальними з огляду на реформування пенітенціарної системи в Україні.

Призначений для фахівців у галузі пенітенціарного права та психології, викладачів, ад’юнктів, курсантів і слухачів юридичних навчальних закладів.

 

 


Дука О.А., Копотун І.М.
Організація нагляду за засудженими у кримінально-виконав­чих установах:
Навчальний посібник / за заг. ред. О. М. Джужі. – К. : Державна пенітенціарна служба України, 2012. – 224 с.

 

У навчальному посібнику викладено матеріали щодо організації та порядку здійснення нагляду за засудженими у кримінально-виконавчих установах.

Посібник розроблено на основі відомчих інструкцій, наказів, методичних рекомендацій.

У посібнику розкрито питання щодо обладнання та внутрішнього порядку кримінально-виконавчих установ; організації нагляду за засудженими; порядку і тактики несення служби персоналу на постах здійснення нагляду за засудженими; дій персоналу при надзвичайних обставинах та ін. У матеріалах посібника наведені статистичні дані Державної пенітенціарної служби України, випадки надзвичайних подій, що мали місце в установах виконання покарань. Посібник містить багато ілюстрацій, схем, фото, що полегшує сприйняття викладеного теоретичного матеріалу, а також контрольні запитання та ситуативні задачі, які сприятимуть його засвоєнню.

Для використання в системі службової підготовки персоналу органів і установ виконання покарань, навчальними закладами Державної кримінально-виконавчої служби України.


Богатирьов І. Г., Копотун І. М., Пузирьов М. С.
Порівняльне кримінально-виконавче право:
навч. посібник / за заг. ред. І. Г. Богатирьова. – К. : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2013. – 140 с.

 

У навчальному посібнику висвітлюються загальнотеоретичні та практичні проблеми сучасного стану й перспективи розвитку порівняльного кримінально-виконавчого права. З нових позицій розкриваються основні його інституції.

Особлива увага зосереджується на практичних проблемах правового регулювання кримінально-виконавчих відносин між персоналом органів і установ виконання покарань та засудженими, дослідження і моделювання нових засобів, форм та методів гармонізації зазначених правовідносин.

Навчальний посібник розраховано на слухачів вищих навчальних закладів юридичного профілю, курсантів та слухачів Інституту кримінально-виконавчої служби, а також ад’юнктів, науковців та практичних працівників, які цікавляться проблемами кримінально-виконавчого права. Видання посібника зумовлено потребою викладання навчальної дисципліни «Порівняльне кримінально-виконавче право» за якісно нових умов підготовки фахівців нової генерації для органів і установ, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України.


Методичні рекомендації щодо користування кримінальним процесуальним кодексом України органами та установами державної пенітенціарної служби України // Укладачі: к.ю.н., с.н.с. Копотун І.М., к.ю.н. Стеблинська О.С. - К.: Інститут кримінально-виконавчої служби. – 2012. –  36 с.

 

 

 

 

 

 

 

 


Богунов С. О., Копотун І. М., Пузирьов М. С.
Пенітенціарні системи України та Норвегії : порівняльно-правовий аналіз : посібник / за заг. ред. О. М. Джужі. – К. : Державна пенітенціарна служба України, 2012. – 52 с.

 

У посібнику відображено сучасні тенденції кримінально-виконавчої політики України та Норвегії через порівняльно-правовий аналіз порядку виконання і умов відбування кримінальних покарань, участі громадськості у виправленні і ресоціалізації засуджених, підготовки пенітенціарного персоналу.

Для викладачів, студентів, слухачів, курсантів і всіх тих, хто цікавиться проблемами порівняльного кримінально-виконавчого права.

 

 

 

 


Стеценко С. Г., Васечко Л. О.

Глобалізація та право: національний вимір: [монографія]. К. : Атіка, 2012.- 132 с.

Монографія присвячена питанням трансформації права під впливом процесів глобалізації. Досліджено вплив глобалізації та міждисциплінарної науки глобалістики на теорію права. Визначено основні правові ознаки глобалізації. Проаналізовано співвідношення національного та міжнародного права в сучасних умовах, а також взаємодію правової сфери із економічною та політичною сферами суспільного життя. Розкрито ключові напрями розвитку Інституту забезпечення прав людини в умовах глобалізації.

Розглянуто основні тенденції розвитку правової системи України під впливом глобалізаційних процесів. Визначено місце правової системи України серед сучасних національних правових систем. Особливу увагу приділено таким складовим правової системи, як: система права, правова культура та правова свідомість.

 

 


Конфліктологія. Словник / Л.М.Дубчак, О.М. Косьмій та ін.  [за заг. ред. О. Г. Колба, А. І. Буймістера]. — Київ-Переяслав-Хмельницький: «Видавництво К С В», 2012. - 592 с.

 

Словник, який запропонований вашій увазі, охоплює широке про­блемне поле конфлікту та розкриває зміст основних понять і категорій конфліктології. Особливу увагу приділено термінам, уведеним до науко­вого обігу останніми роками. Словник містить також інформацію про багатьох найвідоміших вчених і мислителів усіх епох, що досліджували проблематику конфліктів.

Видання розраховане на юристів, психологів, працівників право­охоронних органів, а також широкий загал читачів, які цікавляться тематикою конфліктів і питаннями управління ними.

 

 

 


Методика викладання психології у вищій школі : [навч. посіб.] / Ю. Ю. Бойко-Бузиль, М. О. Супрун  та ін. - К. : Атіка, 2012. - 272 с.

У посібнику висвітлено теоретичні, методичні й методологічні основи викладання психології у вищому навчальному закладі в контексті Болонського процесу.

Навчальний посібник викладено за принципом кредитно-модульної системи навчання і призначено для студентів, магістрів, науково-педагогічних працівників

  •  
  •