Видання 2013 року

16 October 2013 | 19:07

 

Пенітенціарна система України: історія та сучасність :

ІІ видання до 15 річниці утворення центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань / [І. Г. Богатирьов, С. О. Богунов, О. А. Дука та ін.] ; за заг. ред. канд. юр. наук О. В. Лісіцкова. – К. : Державна пенітенціарна служба України, 2013. – 265 с.

 

В книзі розкрито віхи становлення та історичного розвитку пенітенціарної системи України, органів і установ виконання покарань.

При підготовці книги використано архівні матеріали, публікації, документальні джерела, матеріали досліджень у галузі пенітенціарної історії.

Книга розрахована на викладачів, науковців, студентів, курсантів вищих навчальних закладів, практичних працівників Державної кримінально-виконавчої служби України та широкого читацького загалу.

 

 


Порядок та умови проходження служби в Державній кримінально-виконавчій службі України (на допомогу молодому фахівцю):

навчальний посібник / [ О. А. Дука, Л. В. Заславська, С. А. Зінченко, І. М. Копотун ] ; / за заг. ред. О. В. Лісіцкова. – К. : Державна пенітенціарна служба України, 2013. – 213 с.

 

У навчальному посібнику викладено вимоги нормативно-правових актів щодо порядку та умов проходження служби в Державній кримінально-виконавчій службі України. Посібник розроблено на основі законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів України, відомчих інструкцій, наказів, методичних рекомендацій.

Посібник містить контрольні завдання, тести, ситуативні задачі, а також збірник нормативно-правових документів, що регулюють порядок та умови проходження служби в органах  і установах виконання покарань.

Розрахований на слухачів та курсантів відомчих навчальних закладів ДКВС України, а також викладачів та практичних працівників органів і установ виконання покарань.

 


Кримінологічні  засади  запобігання  злочинам  в установах виконання покарань України  (пенітенціарна  кримінологія) :

посіб.  / за ред. О. М. Джужі. -  К.  : НАВС, 2013. -  620 с.

 

Досліджено  тенденції  та  закономірності  пенітенціарної  злочинності  в Україні  за  роки  незалежності.  Здійснено  кримінологічний  аналіз  пенітенціарної злочинності загалом та окремих  видів злочинів, особи злочинця зокрема. Призначений  для  студентів,  курсантів,  слухачів  усіх  форм  навчання,  а також  ад’юнктів,  аспірантів  і  викладачів.  Видання  буде  корисним співробітникам  правоохоронних  органів  для  підвищення  рівня  знань  у здійсненні  практичної  діяльності  щодо  запобігання  злочинам  в установах виконання покарань України.

До колективу авторів увійшли науково-педагогічні працівники Інституту кримінально-виконавчої служби, а саме:

І. Г. Богатирьов – доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник науково-дослідного центру Інституту кримінально-виконавчої служби.

О. А. Дука – старший науковий співробітник науково-дослідного центру Інституту кримінально-виконавчої служби, підполковник внутрішньої служби.

І. М. Копотун – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, начальник Інституту кримінально-виконавчої служби, полковник внутрішньої служби.

М. С. Пузирьов – кандидат юридичних наук, головний науковий співробітник науково-дослідного центру Інституту кримінально-виконавчої служби, майор внутрішньої служби.


Міщук І. П. Кримінально-правова охорона життя та здоров’я захисника чи представника особи : [монографія] / І. П. Міщук. – Бровари : ФОП Кандиба Т. П., 2013. – 226 с.

Монографія «Кримінально-правова охорона життя та здоров’я захисника чи представника особи» присвячена комплексному правовому дослідженню питань кримінально-правової охорони життя та здоров’я захисника чи представника особи. З’ясовано теоретико-методологічні засади та зарубіжний досвід такої охорони. Визначено зміст об’єктивних та суб’єктивних ознак злочинів, які посягають на життя та здоров’я захисника чи представника особи, обґрунтовано пропозиції щодо кваліфікації вказаних посягань.

Здійснено теоретичну розробку питань кримінальної відповідальності за посягання на життя та здоров’я захисника чи представника особи, виявлено найактуальніші проблеми, що виникають у правозастосовній діяльності при застосуванні відповідних статей КК України. Запропоновано вдосконалити законодавство про відповідальність за посягання на життя та здоров’я захисника чи представника особи.

Для захисників та представників особи, слідчих, прокурорів, суддів, викладачів, студентів навчальних закладів юридичного профілю та науковців.


Чернявська Т.І., Фрейман Г.О. Ч 49 Історія держави та права зарубіжних країн: Навчальний посібник (практикум).- К.:Кондор-Видавництво, 2013. - 400 с.

 

Посібник призначений для успішної підготовки курсантів, студентів та слухачів заочної форми навчання до семінарських занять, організації самостійної роботи та безпосередньої підготовки до екзамену.

Навчальний зміст та методичний апарат посібника спрямовано на забезпечення зазначених завдань.

Пропонований навчальний посібник має полегшити вивчення навчального матеріалу та покращити орієнтацію курсантів, студентів та слухачів заочної форми навчання у ньому.

 

 


Стеценко С. Г.

Медичне право України (правові засади трансплантації oprнів і тканин людини): [монографія] / С. Г. Стеценко, О. Г. Пелагеша.-К.: Атіка, 2013.- 144 с.

Монографія присвячена актуальним проблемам правового регулювання трансплантації органів і тканин людини. Розкрито правову природу трансплантації, принципи її організаційно-правового забезпечення, правові підходи щодо мінімізації дефіциту донорських органів.

Видання буде цікавим для науковців, які опікуються проблемами юридичного забезпечення трансплантології, викладачів юридичних і медичних закладів освіти та всіх, хто цікавиться проблемами правового регулювання медичної діяльності.

 

 

 

 

 


Богатирьов І. Г.

Б73   Українська пенітенціарна наука. Наукові здобутки школи «Інтелект» (друге видання). – К. : ПП «Заграй», 2013. – 352 с.

 

Видання побудовано на принципово нових концептуальних ідеях наукової співпраці. В ньому розглянуто й висвітлено концептуальні засади розвитку правової та кримінологічної науки в Україні. Учасниками видання є вчені наукової школи «Інтелект», які здобули відповідні ступені спеціалізації з кримінального права, кримінології, кримінально-виконавчого права та інших галузей права у 2006–2012 рр.

Книгу адресовано науковцям, викладачам, ад’юнктам, здобувачам і практикам пенітенціарної системи, а також усім, хто бажає займатися науково-дослідною роботою.

 

 


Богатирьов І. Г.

Б73   Пенітенціарні установи України (теоретеко-правове дослідження) : наукове видання (трьома мовами) / Іван Богатирьов, доктор юридичних наук професор. – К., 2013. – 444 с.

 

У книзі висвітлюються законодавчі, теоретичні і практичні питання функціонування пенітенціарних установ України. Розкрито історію пенітенціарних установ України, визначено покарання як наслідок вчинення злочину, обґрунтовано роль пенітенціарної політики як складової соціальної політики держави, наголошено на концептуальних засадах розвитку пенітенціарних установ України, визначено потребу в управлінні пенітенціарними установами України. Досліджено пенітенціарні установи України як суб’єктів виконання покарань, розкрито співпрацю пенітенціарних установ України із зарубіжними пенітенціарними установами, висвітлено процедуру відвідування пенітенціарних установ України та наголошено на необхідності модернізації пенітенціарних установ України на сучасному етапі, обгрунтовано науковий супровід їх діяльності та здійснено їх презентацію.

Книга розрахована на вітчизняних та зарубіжних студентів, курсантів та слухачів, аспірантів, науковців, викладачів вищих навчальних закладів, практичних працівників пенітенціарних установ, а також усіх, хто цікавиться проблемами пенітенціарного права.


Богатирьов І. Г., Лучко С. В., Пузирьов М. С.

Б73 Соціальна робота із засудженими в Україні : навч. посібник / за заг. ред. І. Г. Богатирьова. – К. : ВД «Дакор», 2013. – 200 с.

 

Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми курсу «Соціальна робота із засудженими в Україні» і складається з двох частин: Загальної та Особливої. У посібнику висвітлено історію виникнення і становлення соціальної роботи із засудженими, надано порівняльну характеристику соціальної та виховної роботи із засудженими, розкрито предмет та завдання соціальної роботи із засудженими в установах виконання покарань, визначено її функції, принципи та методи, проаналізовано нормативно-правове забезпечення соціальної роботи із засудженими в установах виконання покарань, визначено порядок і умови реалізації соціальної роботи адміністрацією установ виконання покарань, виокремлено суб’єктів здійснення соціальної роботи із засудженими в установах виконання покарань, надано порівняльну характеристику реалізації соціальної роботи із засудженими в зарубіжних країнах, зокрема Швейцарії, Німеччині, Італії, Росії, Білорусі, Казахстані, Молдові, визначено кримінально-виконавчі засади впровадження соціальної роботи в пенітенціарній системі України.

Для студентів, курсантів та слухачів, аспірантів, науковців, викладачів вищих навчальних закладів, практичних працівників пенітенціарної системи України.


Кнодель Л. В.

К 53 Business English: Business etiquette & correspondence: учебник / Л. В. Кнодель. – К.: 2013. – 377 с.

УДК 395.6:177:174.7
ББК 87.75
© Кнодель Л. В., 2013
© Заграй, 2013
ISBN 978-966-2025-58-3

 

Учебник "Business English: Business etiquette & correspondence" предназначается для широкого числа читателей, изучающих английский язык в высших учебных заведениях или на специализированных курсах. В этом учебнике, прежде всего, даются общие сведения о значении "Английского языка для установления деловых контактов", приводятся разновидности этого языка,  основные параметры умений, навыков и требований для овладения английским языком; рекомендации – как изучать язык наиболее успешно. Данный учебник содержит 5 глав: деловой этикет, средства коммуникации, письма, переговоры, контракты, а также глоссарий, тесты, список литературы.  В каждой главе во всем многообразии рассматривается одна из предложенных тем и подается объемный лексический материал в виде неадаптированных текстов и диалогов. После каждого текста или диалога дается языковой комментарий и целый набор упражнений для закрепления предложенной лексики, а также задания для формирования умений делового общения в конкретных ситуациях в устной и письменной формах.


Кнодель Л. В.

К 53 Business English: Job Hunting & Resume Writing : учебник / Л. В. Кнодель. – К.: 2013. – 306 с.

УДК 331
ББК 65.24
© Кнодель Л. В., 2013
© Заграй, 2013
ISBN 978-966-655-402-7

 

      Учебное пособие "Business English" предполагается для широкого числа читателей, изучающих английский язык в высших учебных заведениях или на специализированных курсах. В этом пособии, прежде всего, подаются общие сведения о значении "Английского языка для установления деловых контактов", приводятся разновидности этого языка,  основные параметры умений, навыков и требований для овладения английским языком; подаются рекомендации – как изучать язык наиболее успешно. Данный учебник содержит 2 раздела: поиски работы и составление резюме. В каждом разделе во всем многообразии рассматривается одна из предложенных тем и подается объемный лексический материал в виде неадаптированных текстов и диалогов. После каждого текста или диалога дается языковой комментарий и целый набор упражнений для закрепления предложенной лексики, а также задания для формирования   умений делового общения в конкретных ситуациях в устной и письменной формах.


Кнодель Л. В.

English for law (Англійська мова для юристів: поліція у США і Великої Британії): підручник. / Л. В. Кнодель. К. : 2013. 365 с.

ББК 67.401 Англ.
© Кнодель Л. В., 2013
© Видавець, ФОП Кандиба Т. П. 2013
ISBN 978-966-373-639-6

Лексико-граматичний підручник «Police in the USA & Great Britain» призначений для підготовки спеціалістів в сфері кримінального права і міліції. В підручник включені такі розділи: Поліція (Історія створення Британської поліції, Права людини та діяльність поліції; Сучасна структура організації); Поліція США.

В навчальному підручнику велика кількість адаптованих і оригінальних текстів, різноманітних лексико-граматичних вправ, діалогів. Великий лексичний вокабуляр дає можливість з однієї сторони глибоко пізнати професійні аспекти даної спеціальності, з другої сторони – розширює кругозір студентів, в третє – дозволяє розвивати комунікативні навички в спілкуванні англійською мовою.

Структура навчального підручника чітка і продумана. Частини сплановані таким чином, що лексико-граматичний матеріал засвоюється легко і швидко.

Великий об’єм корисної інформації зі спеціальності розширює кругозір студентів та сприяє становленню і розвитку професійної компетентності спеціаліста в сфері права та англійської мови.


Кнодель Л. В.

English for law (Англійська мова для юристів: права людини та пенітенціарні системи): підручник. / Л. В. Кнодель. К. : 2013. 358 с.

ББК 81.2 Англ.
© Кнодель Л. В., 2013
© Видавець, ФОП Кандыба Т.П. 2013
ISBN 978-966-388-274-1

 

Навчальний підручник рекомендується студентам, які хочуть розширити свій кругозір і поглибити свої знання у професійному полі. Навчальний підручник «Human rights and Correctional institutions» – перша спроба професійної підготовки студентів-юристів для пенітенціарної служби. Саме цей спеціальний курс дає можливість удосконалити англійську мову і добитися визначних професійних висот. В даному підручнику детально розкривається система державних структур Великої Британії, США, Канади, Австралії та Нової Зеландії у кримінально-виконавчій сфері; дається характеристика цих систем; розкриваються причини підліткової та молодіжної злочинності і методи її запобігання; аналізуються права людини.

Більшість текстів взято з оригінальних джерел. Кожна частина складається з декількох підрозділів, що представляють різноманітну інформацію юридичного направлення.

Навчальний підручник рекомендується для широкого кола бажаючих глибше пізнати себе в своєму професійному полі – професіях, зв’язаних з правознавством.


Кнодель Л. В.

English for psychology (Англійська мова для психології: для бакалаврів) : підручник. / Л. В. Кнодель. – К. : 2013. – 350 с.

ББК 81.2 Англ.
© Кнодель Л. В., 2013
© Видавець, ФОП Кандыба Т.П. 2013
ISBN 5-305-00053-X

 

Підручник «English for psychology» охоплює спеціальні психологічні терміни і призначається для вивчення англійської мови професійного спрямування у галузі психології. Підручник має три розділи: психологічні відносини, людська природа, загальна психологія. Вправи та діалоги, викладені у виданні, допоможуть розвивати й удосконалювати навички комунікативності, які є головним компонентом успішного спілкування. Вправи та діалоги допомагають розвивати і удосконалювати навички комунікативності, що є основним компонентом культурологічного спілкування. З цією метою в лексико-граматичному підручнику подано великий об’єм  спеціальної розмовної лексики, яка допомагає з перших кроків поринути у найбагатшу, з точки зору лексики, образну англійську мову. Поданий матеріал не має аналогів. Він знайомить студентів із фразеологічними і ідеоматичними конструкціями, що є складовою частиною англійської мови. Весь лексичний матеріал закріплюється у формі діалогів і вправ. Підручник «English for psychology» розрахований на студентів вишів психологічних факультетів, які вивчають англійську мову.


Кнодель Л. В.

English for psychologist-masters (Англійська мова для психологів-магістрів): підручник. / Л. В. Кнодель. – К. : 2013. – 346 с.

ББК 81.2 Англ.
© Кнодель Л. В., 2013
© Видавець, ФОП Кандиба Т. П.  2013
ISBN 5-305-00053-X

 

Мета курсу «English for psychology (masters)» – ознайомити студентів з актуальними проблемами психологічної науці: тенденціями розвитку, її змістом, технологіями освіти, методами формування системного професійного мислення; виховання гармонійної, креативної та гуманної особистості.

Зміст курсу включає такі розділи: загальна психологія; теорія особистості; соціальна психологія; практична психологія; юридична психологія;  освітня психологія; вікова психологія і т.д. Підручник «English for psychology (masters)» створено для магістрів і аспірантів психологічних факультетів, які вивчають англійську мову. Підручник охоплює спеціальні психологічні терміни і призначається для вивчення англійської мови професійного спрямування у галузі психології.

Вправи та діалоги, викладені у виданні, допоможуть розвивати й удосконалювати навички комунікативності, які є головним компонентом успішного спілкування. Навчання за допомогою цього підручника дає змогу зацікавити і підсилити мотивацію до вивчення англійської мови. Видання робить заняття більш різноманітним і продуктивним. Підручник допомагає добре орієнтуватися у професійному полі психологічної науки.


Кнодель Л. В.

Everyday English (Разговорный английский): підручник. / Л. В. Кнодель. К.: 2013. 369 с.

ББК 81.2 Англ.
© Кнодель Л. В., 2013
© Видавець, ФОП Кандиба Т. П.  2013
ISBN 978-966-418-107-2

 

Учебник для развития коммуникации «Everyday English» создан по типу разговорников и состоит из 3 глав. Прочную основу данного учебника составляют 40 уроков повседневной лексики и речевого этикета.

Представленный материал не имеет аналогов. Он знакомит студентов с правилами международного этикета. В лексико-грамматическом пособии приводятся фразеологические и идиоматические конструкции, которые являются составной частью современного  разговорного английского языка.

Весь лексический материал закрепляется в форме диалогов и лексико-грамматических упражнений. Структура учебника логическая и четкая.

Объяснение предоставляется аргументировано и широко. Все содержание учебника соответствует современным требованиям развития практических коммуникативных и культурных навыков и умений у студентов всех специальностей.

Содержание учебника охватывает разговорные темы и предназначается для изучения разговорного английского языка. Упражнения и диалоги, изложенные в издании, помогут развить и совершенствовать навыки коммуникативности, которые являются главным компонентом успешного общения в современном мире. Обучение с помощью этого учебника позволяет заинтересовать аудиторию и усилить мотивацию к изучению английского языка.

Упражнения делают занятия более разнообразными и продуктивными. Учебник «Everyday English» рассчитан на разнообразную аудиторию, изучающую английский язык.


Кнодель Л. В.

English for Law: Society & Law (Английский язык для юристов: Общество и закон): підручник. / Л. В. Кнодель. К.: 2013. 336 с.

ББК 81.2 Англ.
© Кнодель Л. В., 2013
© Видавець, ФОП Кандиба Т. П.  2013
ISBN 978-966-388-274-1

 

Учебное пособие рекомендуется студентам, которые хотят расширить свой ​​кругозор и углубить свои знания в своем профессиональном поле. В учебнике «Society & Law» подробно раскрывается содержание трех глав: 1. Общество и закон (История права; правоведческая терминология); 2. Государство, его сущность и функции) 3. Политическая система Великобритании: Государственные органы власти, правительство, законодательная и исполнительная власть; Административное право (Система управления и местное самоуправление); Гражданское право (Семейное право, Законодательство о компаниях, профсоюзы); Отправление правосудия (Судебная система); Профессии в системе права; Cудопроизводство.


Кнодель Л. В.

English for law (Английский язык для юристов: криминология и криминалистика): учебник. / Л. В. Кнодель. К.: 2013. 365 с.

ББК 67.52 Англ.
© Кнодель Л. В., 2013
© Заграй, 2013
ISBN 978-966-388-147-8

 

Учебник «Криминология и Криминалистика» предназначен для студентов юридических факультетов, которые готовят юристов широкого профиля и для юристов, которые уже занимаются юридической практикой и могут использовать материалы данного учебника для совершенствования своих знаний в юридической сфере. В учебнике  шесть глав: Криминология, Криминалистика, Преступление и правосудие, Преступление и наказание,  История самых известных преступлений, Смешное и грустное. В учебнике множество материалов из оригинальных  источников в виде текстов, диалогов и разработанных автором упражнений, которые помогают легко усвоить сложную юридическую лексику. Многочисленные упражнения предназначены для развития коммуникативных навыков, что помогает студентам легко научиться общаться в сфере юридических проблем.


Кнодель Л. В.

Пенология: история и современность / Л. В. Кнодель. К. : 2013. 382 с.

ББК 67.408
© Кнодель Л. В., 2013
© Видавець, ФОП Кандиба Т. П.  2013
ISBN 978-966-388-274-1

 

     В XIX веке возникла теоретическая дисциплина, собирающая сведения о таком социальном институте, как тюрьма, о практике исполнения наказаний тех, кто совершил преступления и кого государственное правосудие лишило свободы. Это совокупность теоретических, исторических и практических сведений об устройстве и управлении тюрем, о способах достижения целей наказания посредством лишения свободы получило название «Тюрьмоведение».  Оно явилось ответвлением более обширной и достаточно древней отрасли знаний – пенологии, исследующей проблему наказаний во всех аспектах. Зарождение этой науки в конце XVIII века связывают с исследованиями Д.Говарда и И. Бентама, направленными на гуманизацию тюремной системы.


Правова доктрина України : у 5 т. - X. : Право, 2013.

Т. 1 : Загальнотеоретична та історична юриспруденція / В. Я. Тацій, О. Д. Святоцький, С. І. Максимов та ін. ; за заг. ред. О. В. Петришина. - 976 с.

 

До авторського колективу монографії увійшов Стеценко С. Г.  перший заступник начальника Інституту кримінально-виконавчої служби з навчально-методичної та наукової роботи доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент Національної академії правових наук України полковник внутрішньої служби.

 

Перший том фундаментального п’ятитомного видання Національної академії правових наук України «Правова доктрина України» містить наукові погляди щодо філософсько-правових, методологічних та наукознавчих засад правознавства, доктринальних вимірів верховенства права, прав людини і правової системи, праводоктринальних концепцій сучасної української державності та історико-правових доктрин.

Розраховано на науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, практичних працівників, читачів, які цікавляться загальнотеоретичною та історичною юриспруденцією сучасної України.


Адміністративне право України. Особлива частина.

Академічний курс : [підручник] / за заг. ред. акад. НАПрН України О. М. Бандурки. - X.: Золота миля, 2013. - 840 с.

До авторського колективу Академічного курсу увійшов Стеценко С. Г.  перший заступник начальника Інституту кримінально-виконавчої служби з навчально-методичної та наукової роботи доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент Національної академії правових наук України полковник внутрішньої служби.

В Академічному курсі на основі досягнень адміністративно-правової науки, сучасного законодавства Укра­їни і практики його застосування висвітлено основні питання курсу адміністративного права України (осо­бливої частини).

Для курсантів, студентів, ад'юнктів, аспірантів та викладачів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти, а також наукових і практичних працівників.

 

  •  
  •